Fler skolor i Enskede/Stureby!

De närmaste sju åren kommer antalet skolelever att öka mycket i Enskede/Stureby och det är redan för trångt på de skolor som finns. De flesta vill att ens barn ska gå i en skola i närheten av sitt hem. Så ser det i många fall inte ut i Enskede/Stureby idag. Det beror inte på att föräldrarna inte vill ha dem i närliggande skola, utan för att barnen inte får plats och därför blir hänvisade till en skola längre bort… Bort från kompisar de lekt med på förskolan, bort från kompisar i sitt närområde.

Detta leder till att barnen många gånger måste korsa den livsfarliga och tungt trafikerade Örbyleden, med risk för tillbud och olyckor. Barns syn- och bedömningsförmåga är inte utvecklat i denna ålder, så de ska inte ens behöva göra en sådan bedömning. Är denna situation anpassad för föräldrar utan bil? Har man fler än ett barn måste man ha bil för att kunna kuska runt och lämna barnen på en icke-närliggande skola och förskola, vilket kan bli 6 km/dag. Hur hinner man till jobbet utan bil?

Detta går helt emot Stockholm stads miljöprogram 2012-2015 gällande Miljöeffektiva transporter: ”En övergång till mer kapacitetsstarka och mindre miljöbelastande transportmedel är nödvändig samtidigt som arbetet med att söka smarta trafiklösningar och kommunikationssätt som är resurssnålare och utnyttjar energin effektivare än i dag måste fortsätta. En satsning på de oskyddade trafikanterna leder till en mindre bullrig stadsmiljö, en mer trafiksäker miljö och en stadsmiljö som är mer trivsam att vistas i. Det ska vara lätt att välja kollektiva, trygga och miljövänliga transportlösningar.”

Stockholm Stad förlorar på att inte ha fler skolor i Enskede/Stureby ur ekonomisk- och miljösynpunkt. Det sker ett generationsskifte här, men utan närliggande skolor blir inte området mer attraktivt. Dessutom sker en förtätning genom nybyggnation av hyres- och bostadsrätter. Under hösten 2012 tillkommer t ex 96 lägenheter i Sturebyskolans omedelbara närhet. I andra delar av Enskede har ett antal lägenheter tillkommit under 2011. Förtätningen styrs av staden genom sk markanvisningar till byggbolagen som de betalar för. Det är därför rimligt att kräva att skolor och annan service i området byggs ut i motsvarande takt. Politikerna är de som sitter på beslutanderätten om hur det kommer att bli för våra barn! Ytterst ansvarig är Lotta Edholm, Stockholms skolborgarråd.

Ju fler vi är som uppmärksammar att nuvarande situation är ohållbar, desto mer kan vi påverka politikerna och tjänstemännen i staden och stadsdelsnämnden att ta sitt ansvar.

Vi ber dig därför underteckna detta brev så att vi visar att vi föräldrar tar detta på största allvar.

Dela på Facebook